Thinner

Inhoud
  • Direct leverbaar
  • Gratis levering v.a. €50,-
  • Keuze uit alle kleuren
  • Voor 22:00 uur besteld = Direct verzonden
  • Product & kleurgarantie

Product omschrijving

Thinner gebruik je voor het verdunnen van sommig verf. Ook kan je thinner gebruiken voor het ontvetten van ondergronden. Daarnaast kan je er kwasten en verfspuiten mee reinigen.

Product informatie

gevaren symbolen

Gevarenaanduidingen:
Acute Tox. 4: H312+H332 – Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing.
Asp. Tox. 1: H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Eye Dam. 1: H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Flam. Liq. 2: H225 – Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Skin Irrit. 2: H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
STOT RE 2: H373 – Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
STOT SE 3: H336 – Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
STOT SE 3: H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking (Regeling van de
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2011034906, Wet 2011/103, Besluit 2011/104).

Dit vinden onze klanten van dit product

Dit product is nog niet beoordeeld

Alternatieven binnen Verdunningen en afbijt

gloibal-time-extender-aquatura
Global Time Extender (Aquatura)
Alabastine Kit en Stickerverwijderaar
Rust-Oleum Combicolor 7301 verdunner
Owatrol Floetrol
Owatrol Floetrol